Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt: Bedenktijd betekent de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument betekent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Dag betekent kalenderdag; Digitale inhoud betekent gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;Duurzame gegevensdrager betekent elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat een consument of Het Jasje in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Overeenkomst op afstand betekent een overeenkomst die tussen Het Jasje en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;Herroepingsformulier betekent het in de Bijlage van deze voorwaarden opgenomen formulier voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Het Jasje betekent de onderneming Het Jasje, gevestigd aan Keizerstraat 124, te Breda en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71439889; enWebsite betekent de website van Het Jasje , zijnde www.hetjasje.nl. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Het Jasje en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Het Jasje en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Het Jasje voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Aanbod
 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten, digitale inhoud en/of diensten binden Het Jasje niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Algemene Voorwaarden 1 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Het Jasje onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Herroepingsrecht
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dagwaarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Het Jasje mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 zonder opgave van redenen ontbinden.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Behandeling product tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Uitoefening van het herroepingsrecht
 1. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Het Jasje .
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Het Jasje . Dit hoeft niet als Het Jasje heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verlopen.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Het Jasje verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bijde consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument een bedragverschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
Verplichtingen van Het Jasje bij herroeping Algemene Voorwaarden 2
 1. Als Het Jasje de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Het Jasje vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Het Jasje in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Het Jasje aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Het Jasje gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Het Jasje de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Uitsluiten herroepingsrecht Het Jasje sluit het volgende uit van het herroepingsrecht: a. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Het Jasje producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Het Jasje dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van dedag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. Het Jasje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
 3. Een door Het Jasje diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Het Jasje kan doen gelden indien Het Jasje is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis vanHet Jasje , diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Algemene Voorwaarden 3 Uitvoering overeenkomst en levering
 1. Het Jasje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Het Jasje kenbaar heeft gemaakt.
 3. De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Het Jasje . Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Het Jasje . Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de consument.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 5. De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigdebedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan deconsument.
 6. Het Jasje zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 21 dagen uitvoeren, tenzij eenandere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 21 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Het Jasje het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Het Jasje tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Het Jasje bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Het Jasje te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.
Accounts en registratie
 1. De consument kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Het Jasje behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
 2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De consument staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
 3. De consument zal Het Jasje onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
 4. Het is de consument niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de consument verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Het Jasje de aanvraag van de consument voor een account heeft geweigerd of een account van de consument na registratie heeft opgeheven.
Overmacht Het Jasje en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Algemene Voorwaarden 4 Klachtenregeling
 1. Het Jasje beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het Jasje .
 3. Bij Het Jasje ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het Jasje binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Privacy en veiligheid
 1. Het Jasje respecteert de privacy van de klant. Het Jasje behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert Het Jasje passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar welke is in te zien op de website van Het Jasje .
Overig
 1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Het Jasje geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Het Jasje is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Het Jasje zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Toepasselijk recht Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Het Jasje en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Algemene Voorwaarden 5 Bijlage Herroepingsformulier Aan: Het Jasje, Keizerstraat 124, te Breda . Emailadres: info@hetjasje.nl Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende bestelling/order herroep: Bestel- of ordernummer: Besteld/ontvangen op (dd-mm-jjjj): Vul bovenstaand de datum in waarop u uw bestelling heeft ontvangen of de datum van uw bestelling. Voor- en achternaam: Straatnaam + huisnummer: Postcode: Woonplaats: Emailadres: Datum: Handtekening Onderteken dit formulier als u dit formulier niet per mail maar per post verstuurt.
_________________